>

Vadászati és természetvédelmi jogi ismeretek

Az 1996. évi LV. törvény értelmében a vadászható állatfajok körét, a vadászati idényeket a Földművelésügyi miniszter a Természetvédelmi hatóság egyetértésével rendeletben állapítja meg és teszi közzé (79/2004. (V.4.) FVM rendelet). Ezen fajok elejtett egyedei kerülnek elsősorban a preparátorműhelyekbe és preparálásukhoz további engedély nem szükséges (Függelék 1.). Más a helyzet a hazai természetvédelmi jog szerint, illetve a nemzetközi védelmi egyezmények alapján védett fajok esetében.

Az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről az alábbiakról rendelkezik:
43.§ (2) bekezdés - a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett illetve - ha nemzetközi egyezmény vagy jogszabály másként nem rendelkezik - nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó állatfaj egyedének
b. gyűjtéséhez, befogásához, elejtéséhez, birtokban tartásához, idomításához
d. kikészítéséhez, preparálásához, a preparátumok birtokban tartásához.
A védett és fokozottan védett fajok körét a környezetvédelemért felelős miniszter rendeltben állapítja meg és teszi közzé (13/2001 (V.9.) KÖM rendelet).
A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló (8/1998. (I.23.) Kormányrendelet értelmező rendelkezéseinek d) pontja a következőképpen szól:


Származék: a védelemben részesülő állatfaj élettelen egyede, az élettelen egyed azonosítható része. A fentiek alapján tehát a KÖM rendelet felsorolt fajok egyedeinek bárminemű kikészítéséhez, a preparátum birtoklásához, elidegenítéséhez a természetvédelmi hatóság előzetes írásbeli engedélye szükséges. Az ügyfél kérelmére induló eljárásban a hatóság határozatot hoz, melyben rendelkezik a preparátummal kapcsolatos fontos kérdésekről (tulajdonjog, tartás helye, felhasználás és elidegenítési szabályai, sőt néha még a kikészítést végző személyről is). Az ügyintézési határidő 90 nap, az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles, melyet a kérelem beadásával egyidejűleg kell leróni. A kérelem formanyomtatványát a 348/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet vezette be, egyidejűleg jelentős változtatások is történtek a szövegben, és a rendelet száma is megváltozott 348/2006 (XII. 23.).

A külföldön jogszerűen elejtett példányok esetén két nemzetközi jogforrás említendő:
Az 1986. évi 15. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Washingtonban 1973. március 03. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadonélő állatok- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény közismert nevén CITES.
Az egyezmény hatálya alá tartozó fajokat veszélyeztetettségük alapján függelékekbe sorolja és a függelék alapján más-más eljárási rendet állapít meg. Elsődlegesen megköveteli a származási ország igazolását arról, hogy az illető példány jogszerűen került a vadász birtokába. Az 1. függelékbe tartozó fajok esetén a behozatalhoz CITES importengedély szükséges. A CITES bizonylatokat nemzetközileg egységes formában állítják ki. (Függelék 2.)
Ez az egyezmény világszerte közel 30 ezer fajt érint. Az Európai Unió tagországai számára külön szabályozást ír elő. Ezt részletezi a bizottság 865/EK (2006. május 4.) rendelete a vadon élő állat és növényfajok számára kereskedelmi szabályozása által biztosított védelméről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról. Ezen rendelet az Európai Közösség területén élő és veszélyeztetett fajokra vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza, egységes bizonylatrendszert alkalmaz és ezáltal jelentős könnyítéseket biztosít a közösségen belül.
Amennyiben valamely faj a hazai jog szerint is védett, a jelenlegi szabályozás szerint a hazai természetvédelmi hatóság külön engedélye is szükséges az illető faj bármely részének behozatalához, és a későbbiekben azok kikészítéséhez is.
Engedélyt kiadni jogosult védett fajok esetében a területileg illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Függelék 3.) fokozottan védett fajok esetében az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség.

 

 

 

Elérhetőségek

© 2017. Minden jog fenntartva.